ניכוי מס במקור

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

בס"ד.

אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על-ידי עסק עצמאי היא באמצעות ניכוי המס במקור על ידי לקוחות העסק.

"ניכוי מס במקור" הוא הפחתת מס ההכנסה בעת ביצוע העסקה עצמה. המונח מתייחס לחובה שחלה על הגורם המשלם לנכות את מס ההכנסה (באופן מלא או חלקי) מהתשלום למוטב (מקבל התשלום) ולהעבירו לרשויות המס. כלומר, הגורם המשלם מוריד את מס ההכנסה הנדרש מתוך הסכום שהוא משלם למוטב במסגרת העסקה (הסכום שממנו מנכים הוא מלוא הסכום, כולל המע"מ), הניכוי נעשה בפועל במועד התשלום עצמו.

"אישור ניכוי מס במקור" הוא אישור המעיד שהמוטב משלם את המס במסגרת דוחותיו השוטפים (דו"ח שנתי), ועל כן הגורם המשלם פטור מלבצע את ניכוי המס בעת העסקה המקורית ("במקור").

למעשה חובת המס היא של המוטב הזכאי לתשלום, אך החובה לנכות את המס, באופן מלא או חלקי, חלה על המשלם.

התשלום של מס במקור נועד להבטיח שרשות המס תקבל כסף בגין העסקה, והוא סוג של ברירת מחדל – מס הכנסה בעצם רוצה את הכסף מראש כדי שהעסקאות לא יברחו (שתשלום המס על העסקאות לא "יתפספס"). מי שמקבל אישור מס במקור, לא משלם את הכסף במקביל לביצוע העסקה אלא במקביל לתשלום השוטף למס הכנסה (דרך המקדמות השוטפות והתשלום בדיווח השנתי).

ניכוי מס במקור נעשה באופנים שונים בהתנהלות הכלכלית שלנו. המקרים השונים מפורטים בפקודת מס הכנסה, והם עברו שינויים ועדכונים שונים במהלך השנים. חובת ניכוי המס במקור חלה על מרבית ההכנסות, ברוב המקרים נעשה ניכוי מס במקור מהתשלום שניתן עבור שירותים של עצמאים, למעט מקרים נקודתיים. את המס מנכים כאמור על שכר עבודה, וכן על תשלום לעצמאים לסוגיהם: שכר של אמנים וסופרים, שכר מרצים, שכר בוחנים ועוד. את המס מנכים גם מדמי שכירות, ממענקי פרישה, מרווחים המתקבלים דרך הגרלות ופרסים, מתשלומי דיבידנד וריבית, ממענקים שונים ועוד.

בעיקרון עסקים קטנים שלא צריכים לנהל את החשבונות שלהם בשיטה הכפולה לא צריכים תמיד לבצע את הניכוי. לעומתם החובה הזו דווקא כן תחול על חברות עסקיות.

את ניכוי המס מבצעים מוסדות ציבוריים מכל סוג – למשל: בתי חולים, מוסדות אקדמיים, קופות חולים, המוסד לביטוח לאומי, רשויות מקומיות ועוד (לא מול כל הגופים האלה צריך לנכות מס במקרה שהתשלום נעשה על ידם).

ניכוי מס בשותפויות ייעשה כשיש חובה לניכוי מס על לפחות שותף אחד.

במקרה של חברות (חברה בע"מ כמו גם חברות אם ובת), ייעשה ניכוי המס על פי המחזור השנתי.

דוגמאות לניכוי מס במקור:

  1. מעסיק מנכה מס במקור משכר העובד ומעביר את המס ישירות לרשות המיסים בישראל כמס הכנסה.
  2. בנק מנכה מס על דיבידנד, כאשר בעל חשבון המנהל תיק ניירות ערך קיבל דיבידנד על ניירות ערך בחשבון.
  3. לקוח מנכה מס במקור לספק מהתשלום שהוא חייב לו (כאשר הלקוח חייב בניכוי מס במקור מתשלומיו לספקים, ולספק אין פטור מניכוי מס במקור מתשלומים המגיעים לו).

יש כמה מקרים המוגדרים בחוק מבחינת ניכוי המס, שאותם צריך להכיר לפני שמקבלים או נותנים תשלומים. כך לדוגמא, עבור דמי שכירות של נכס מסחרי שהגורם העסקי שמשתמש בהם מעוניין להכיר בהם כהוצאה, נדרש ניכוי מס של 35%. על תשלום שכירות של נכסי נדל"ן למגורים עומד ניכוי המס לרוב על 30%. בשני המקרים על השוכר לפתוח את תיק הניכויים דרך משרד השומה, ולבצע את ניכוי המס במקור אחת לחודש: ב-15 בחודש שלאחר מועד תשלום דמי השכירות.

דוגמא נוספת היא תשלומים המועברים לתושבי חוץ, כמו גם העברה של כספים לחו"ל, עליהם שיעור המס שנקבע לרוב הוא 25%. במקרה של תשלום לתושב חוץ יש מספר החרגות מבחינת ניכוי המס, כאשר אין צורך לבצע את זה אם השירות ניתן ובוצע באופן מלא על ידי נותן שירותים בחו"ל (שירותי תיירות או שירותי ביטוח בחו"ל); עבור דמי השתתפות במכרזים שונים מעבר לים; עבור רכישה של טובין מוחשיים בצירוף רשימון ייבוא; עבור מקדמות שמחזירים ללקוחות (בתנאי שההחזר אינו גבוה מסכום המקדמה ולא כולל בתוכו ריבית) ועוד.

כל מעסיק, חברה או עוסק פטור יכולים לקבל אישור ניכוי מס במקור, על ידי הגשת בקשה באתר רשות המיסים.

מה שצריך לעשות זה להיכנס לעמוד האישורים באתר של רשות המיסים למלא פרטים על העסק ולבקש אישור ניכוי מס במקור (כדאי באותה הזדמנות להפיק אישור ניהול ספרים – אישור שגם נדרש על ידי הלקוחות בעת מתן תשלום). את האישורים שולחים ללקוחות, אישור זה לרוב הוא שנתי, כלומר פעם אחת בשנה.

החוק קובע כי לקוחות מסוימים חייבים לנכות את המס (או חלק ממנו) שבעל העסק צריך להעביר למס הכנסה, וזאת מתוך התשלום שהם עצמם משלמים לבעל העסק.

במקרה כזה ינכו הלקוחות את המס מהתשלום, יעבירו לרשות המיסים את המס של בעל העסק ואת היתרה (התשלום בניכוי המס) יעבירו לבעל העסק.

אי אפשר לדעת באופן גורף מהו שיעור ניכוי המס שעליו יוחלט – שיעור הניכוי תלוי בפרמטרים דוגמת סוג העסק, האופי שלו והתחום המקצועי שבו הוא פועל. ממש כשם שתשלום מס ההכנסה עצמו נעשה בהתאם להכנסות, על פי שיטת המדרגות במסגרתה משלמים יותר מס על הכנסות גדולות.

מכאן נובע שההערכה של הכנסות העסקים או העוסקים היא מהותית בקביעת גובה ניכוי המס במקור, כשלצד זה לוקחת רשות המיסים בדרך כלל מקדם ביטחון. אם פקידיה סבורים שקיים סיכון מסוים שהעסק לא יעמוד בתשלומים השוטפים של מקדמות המס, ייתכן שייקבע עבורו שיעור גבוה יותר של ניכוי מס במקור.

לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה.

ניתן לבדוק את שיעור המס שיש לנכות במקור באמצעות הקלדת מספר העוסק המורשה באתר רשות המיסים.

כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוכה במקור. (יש לצרף את האישורים השנתיים לדו"ח השנתי שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).

בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה על מנת להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי. האישור יכול להיות כללי (לכל הלקוחות הפוטנציאליים) או מפורט ללקוח מסוים או לקבוצת לקוחות מסוימים.

יש מצבים שונים שבהם ניתן לקבל פטור מניכוי מס במקור, מה שכמובן יקל על ההתנהלות ואף צפוי להגדיל את הרווח בפועל של מקבל התשלום.

כמובן, מי שלא קיבל פטור ולא מבצע את הניכוי, מסיבה זו או אחרת, עובר על החוק. בגין עבירות מהסוג הזה עלולות להינקט נגדו סנקציות כלכליות שונות: כך למשל עשויים פקידי השומה לא להכיר כלל בהוצאות עבור התשלומים שביחס אליהם לא בוצע ניכוי המס. או להידרש ע"י מס הכנסה לבצע תשלום של המס שטרם נוכה יחד עם קנסות וריביות.

לא תמיד מס הכנסה מגלה הבנה לחוסר הניכוי, גם אם מנקודת מבט הצדדים המעורבים הוא לגיטימי – כחוסר ידיעה לגבי חובת הניכוי או סיווג אופי הניכוי – כך שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם המצב היא למנוע אותו מלכתחילה.

עבור עסקים חדשים לא ניתן בדרך כלל פטור מלא מניכוי מס במקור, אבל אפשר להפחית את שיעור הניכוי (שתלוי כאמור בהיקף ההכנסה). בהרבה מקרים מוגדר שיעור התחלתי של 15% ניכוי מס במקור, כשעם הגדלת ההכנסות צפוי שיעור הניכוי לעלות. עם זאת, אם העסק אכן הוכיח במהלך השנים כי הוא עומד בחובת תשלומי המס, דיווח בזמן והעביר את התשלום, הוא עשוי לקבל פטור מלא מניכוי מס במקור. רוב העסקים והעוסקים מקבלים פטור מניכוי מס במקור ללא יותר מדי קשיים, בעיקר לאחר שהעסק כבר פועל כמה שנים ומתנהל על פי הספר מבחינה בירוקרטית.

בספטמבר 2017 החליטה רשות המיסים להעניק אישור לפטור מניכוי מס במקור לבעלי תיק חדש במס הכנסה, שסווגו במע"מ כעוסק פטור.

חובת העוסק, העובד או בעל העסק לוודא שאכן יש לו אישור לביצוע ניכוי מס במקור, מה שלא תמיד מובן מאליו. בהיעדר אישור זה אמורים הגורמים שמעניקים לו את התשלום לבצע ניכוי מקסימלי. כיום אפשר להנפיק את האישור דרך האתר של רשות המיסים, וכן לקבל מידע מצד המשלם על אישורים פרטניים.

מנקודת המבט של המשלם, עליו לברר האם הוא צריך לבצע ניכוי מס לכל עסקה / לקוח, לבקש מבעל העסק האחר אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, כדי לדעת את היקף ואופן התשלום. מומלץ לברר האם יש לגורם שמולו הוא מתנהל פטור מניכוי מס במקור.

על בעל העסק להוציא חשבונית מס וקבלה על מלוא סכום העסקה, ולציין את הסכום שנוכה כדי להסביר את הפער בין סכום העסקה המצוין על גבי החשבונית או הקבלה לסכום שהתקבל בפועל.

עוסקים וחברות משלמים את ניכוי המס במקור כחלק מהתשלומים השוטפים שהם מעבירים לרשות המיסים. לכן צריך לבקש מהלקוחות בסוף השנה הקלנדרית אישור על שיעור ניכוי המס שבוצע, ולצרף את האישור לדו"ח השנתי שהם מגישים לרשויות המס. בנוסף להעביר למס הכנסה ריכוז שנתי בטופס 856 של הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת.

לדו"ח יש לצרף הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.

דו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעסיק או מייצגו.

את טופס ההצהרה ניתן להגיש בדרכים הבאות:

לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים,9102601.

למסור באופן ידני במשרדי פקיד השומה. לאיתור פקיד השומה.

הדו"ח יוגש באופן מקוון עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.

לא תמיד יש הלימה בין ניכוי המס במקור לבין שיעור המס שהאדם יצטרך לשלם בפועל, כי מס ההכנסה מבצע את החישוב שלו באופן שנתי. במקרים אלה הוא יעמיד את הניכויים שבוצעו בפועל מול מדרגת המס המחושבת בצורה שנתית, כשהתוצאה היא החזר מס או לחלופין תשלום מס עודף.

 

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

מאמרים נוספים שאולי יענינו אותך

דמי בידוד לעצמאים

  *תזכורת* *דמי בידוד לעצמאיים* עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי אשר שהו בבידוד – עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי. התשלום הוא רטרואקטיבי עבור

לקריאת המאמר »

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!