עוסק פטור

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

בס"ד.

עוסק פטור הוא עצמאי הפועל במחזור עסקאות קטן ולכן אינו גובה מע"מ מלקוחותיו. המעמד במע"מ כעוסק פטור נקבע על פי מחזור העסקאות השנתי של העסק. כדי להיות עוסק פטור אסור שמחזור העסקאות (ולא הרווח!) בעסק יעבור את הסכום של 100,491 ש"ח בשנת 2020.

לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים).

עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המיסים בגין עסקאותיו ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ.

עוסק פטור אין רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות מס תשומות.

מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ.

הפטור של עוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו משחרר מחובת תשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

עוסק פטור עשוי להיות זכאי למענק עבודה (מס הכנסה שלילי), בהתאם למצבו המשפחתי ולגובה הכנסותיו.

במקרים הבאים גם עוסק פטור חייב לגבות מס ערך מוסף מלקוחותיו ולהעביר את המס אל רשות המיסים:

עסקאות של מכירת מקרקעין.

עסקאות שהן מכירת ציוד (שאינו מקרקעין), אם בעת רכישת הציוד העוסק שילם מע"מ, וניכה את תשלום המע"מ בעת הדיווח לרשות המיסים' מס תשומות.

רישום עסק כעוסק פטור

כאשר אדם פותח תיק במע"מ, הוא צריך להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק. על פי מחזור זה ייקבע מעמדו במע"מ, כלומר אם הוא יסווג כעוסק פטור או כעוסק מורשה.

מי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק אינו עולה על 100,491 ש"ח בשנה, רשאי להיות עוסק פטור, אחרת יוגדר כעוסק מורשה.

מי שסווג כעוסק פטור, אך מחזור העסקאות שלו גבוה מהסכום שצוין, צריך לגשת למשרד האזורי של מע"מ על מנת לשנות את סיווגו לעוסק מורשה.

כמו כן, מי שעוסק באחד מתחומי העיסוק המחייבים את רישומו כעוסק מורשה אינו רשאי להיות "עוסק פטור", גם אם מחזור עסקאותיו נמוך מ-100,491 ש"ח בשנה.

סעיף 13 לתקנות מע"מ קובע כי ישנם בעלי מקצועות ועיסוקים החייבים להירשם כעוסק מורשה, כלומר הם אינם יכולים להירשם כעוסק פטור, גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ-100,491 ש"ח בשנה.

הליך הרישום הינו חד פעמי, וכולל:

פתיחת תיק עוסק פטור ממע"מ וקבלת מספר עוסק פטור שהוא מספר התעודת זהות.

פתיחת תיק עצמאי ברשות המיסים, ואם יש כוונה להעסיק עובדים -יש צורך גם בפתיחת תיק ניכויים.

פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי.

נוסף על הליך הרישום יש להביא את האישורים הבאים:

אישור על ניהול ספרים.

אישור ניכוי מס במקור הקובע את האחוז של ניכוי מס במקור לעוסק פטור. גופים גדולים מחויבים לנכות מס במקור מכל תשלום אשר משולם לספקים. ללא אישור זה גופים אלו ינכו באופן אוטומטי 30% מסכום התשלום כניכוי מס, לכן חשוב להביא אישור זה המעיד על אחוז המס שבו מחויב העסק.

ניהול ספרים שוטף

עוסק פטור מחויב לדווח על פעילותו השוטפת לרשויות המס על ידי ניהול ספרי הנהלת החשבונות, על העוסק הפטור להוציא קבלות ללקוחותיו, לכן עליו להצטייד בפנקס קבלות שניתן להשיג בבית דפוס או בחנויות למכשירי כתיבה.

ניהול ספר תשלומים תקבולים במהלך השנה ורישום ההכנסות וההוצאות במהלך פעילות העסק.

חובת דיווח ותשלום מקדמות דו חודשיות למס הכנסה של אחוז מסוים מכלל ההכנסות של החודשיים האחרונים. גם אם לא היו הכנסות יש לדווח על כך. יש למלא את הפנקס אחת לחודשיים במידה ונדרשתם לשלם יש לבצע תשלום דרך אתר מס הכנסה או דרך פנקס. יש להפחית את הניכויים שהיו באותם חודשים ולשלם על פי האחוז שנקבע על ידי מס הכנסה.

ביטוח לאומי אינו מחשיב את המושגים עצמאי ועוסק פטור כמושגים זהים. לכן ישנם מצבים בהם עוסק פטור אינו חייב בדיווח דו חודשי על ההכנסות לביטוח לאומי.

במידה ונדרשתם לשלם ביטוח לאומי יש לשלם ביטוח לאומי בהוראת קבע באופן שוטף במהלך השנה בכדי להיות מבוטחים לצורך גמלאות, וכן לא לצבור חובות מיותרים לקראת סוף שנה.

תשלומים לרשויות המס מתקבלים בסניפי הבנק, סניפי הדואר ובאינטרנט.

ניהול הספרים יכול להתבצע באופן ידני או בתוכנות ממוחשבות המיועדות לכך.

דיווחים שנתיים

בסוף שנת המס על העוסק הפטור חלה חובת דיווח ל:

מע"מ- יש להעביר דיווח חד פעמי המסכם את הגובה מחזור העסקאות השנתי. יש למלא את הדיווח באישור שנשלח בדואר ע"י המע"מ. את הדיווח יש להגיש עד סוף ינואר של השנה הבאה. אם גובה המחזור השנתי עולה על גובה התקרה הקבוע בחוק, העסק יהפוך לעוסק מורשה שאינו פטור ממע"מ. במקרה שהחריגה היא חד פעמית, ישלם העוסק הפטור מע"מ עבור העסקאות שחורגות מסכום התקרה.

מס הכנסה- דיווח על הוצאות והכנסות במהלך שנת המס, את הדיווח יש להעביר עד סוף חודש מאי ולמלא בו את כל הנספחים הנדרשים.

במידה והעוסק הפטור מועסק גם כשכיר-

אם ההכנסה של העוסק מהעסק שהוא מנהל אינה עולה על 100,491 ש"ח, העוסק שומר על מעמדו כעוסק פטור מבחינת מע"מ, ללא קשר לגובה השכר שהוא מקבל בעבודתו כשכיר.

הכנסתו ממשכורת היא חלק מההכנסה הכוללת של העוסק, ועליו להצהיר עליה למס הכנסה יחד עם הכנסתו מהעסק.

אם לעוסק הפטור יש בן\ בת זוג יש לדווח גם על הכנסותיו בדוח למס הכנסה.

הצהרת הון

פעם בחמש שנים יש לדווח על ההון המצטבר.

ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה

העוסק הפטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן הוא אינו רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו. על מנת לגבות את התשלום מלקוחותיו, עוסק פטור מוציא דרישת תשלום ("חשבונית עסקה"), שבה הוא מורה ללקוח כמה עליו לשלם. בעת קבלת התשלום עוסק פטור מוציא קבלה בלבד.

עוסק פטור חייב לדווח רק פעם אחת בשנה (עד ה-31 בינואר) על מחזור עסקאותיו בשנה הקלנדרית שחלפה לרשויות המע"מ.

עוסק פטור אינו יכול לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות או לבקש החזר עבורו. סכום המע"מ ששילם יתווסף לסכום החשבונית שהוא מקבל, ויהווה חלק מהוצאותיו לצורך מס הכנסה.

רישום העסק כעוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות.

חובות כלליים של עוסק פטור

מלבד החובה לנהל ספרי חשבונות ולהגיש דוחות שנתיים חלה מחויבות בשמירת כל המסמכים הנוגעים לפעילות העסק כמו : חשבוניות, קבלות, אישור ניכוי מס, טפסי 106, אישורים על תרומות, אישורים על הפקדות לקופות גמל והשתלמות, וכו'.

יש להגיש דוחות בזמן כדי להימנע מתשלום של קנסות מיותרים.

  1. הפרשות לפנסיה – עוסק פטור כמו בעלי עסקים עצמאיים אחרים חייב להפריש לפנסיה כעצמאי בהתאם לחובת הפרשת פנסיה לעצמאיים. על כך משרדינו שלח מכתב בנפרד. מלבד החובה האמורה, המלצתי החמה להפריש גם ללא החובה בחוק (בהתייעצות עם בעל מקצוע יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח) כבר מתחילת השנה סכום חודשי. וזאת, בכדי לנצל את ההטבות במס ושמירה על זכויות ביטוחיות.
  2. החוק לצמצום השימוש במזומן – החוק נועד לסייע במאבק בהון השחור ובפעילות פלילית. נקבע בחוק כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק. החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים.

להלן כמה נקודות עיקריות:

  • בעסקאות עם עוסק מעל 11,000 ₪ – ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 11,000 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
  • בעסקאות בין אנשים פרטיים מעל 50,000 ₪ – ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
  • איסור תשלום בהמחאה פתוחה, למעט בעסקה בין אנשים פרטיים בסכום של עד 5,000 ₪.
  • מותר להסב המחאה בתנאי שצוינו בגב ההמחאה שם ות"ז של המסב.
  • ניתן להסב המחאה בסך של 10,000 ₪ ומעלה רק פעם אחת.

 

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

מאמרים נוספים שאולי יענינו אותך

דמי בידוד לעצמאים

  *תזכורת* *דמי בידוד לעצמאיים* עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי אשר שהו בבידוד – עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי. התשלום הוא רטרואקטיבי עבור

לקריאת המאמר »

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!