פטורים, ניכויים וזיכויים (נקודות זכות)

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

כל אזרח במדינה יודע שהוא חייב במס על הכנסותיו במהלך שנת המס, אבל לא כל אזרח יודע שישנן הטבות היכולות לצמצם משמעותית את חבות המס שלו.

ישנן הכנסות הפטורות ממס או בכולן או בחלקן (עד תקרה מסוימת).

יש עוד שני סוגי הטבות שהם ניכוי וזיכוי

מהו ניכוי ומהו זיכוי

ניכוי הוא הטבת מס הניתנת בצורה המקטינה את ההכנסה החייבת ובהתאם לכך דרגת המס של הנישום תקטן וכתוצאה מכך חבות המס תהיה נמוכה (לא מדובר על ניכוי מס כזה כמו זה שמעביד משלם לעובד הנקרא ניכוי מס במקור).

זיכוי לעומת זאת הוא גם הטבת מס אבל בשונה מניכוי המשפיע בהקטנת ההכנסה החייבת, זיכוי משפיע על (חבות המס) סכום המס אותו הנישום צריך לשלם בסופו של דבר.

אמנם שני סוגי ההטבות הללו מקטינות את חבות המס אבל כל הטבה משפיעה בצורה שונה האחת לפני חישוב המס ואחת לאחר חישוב המס.

יש לשים לב שההטבות הללו מקטינות את חבות המס ואפשרות זו של הקטנת חבות המס הינה עד לאיפוסו, אין אפשרות אם הזיכויים גבוהים מחבות המס לקבל את הכסף מרשות המיסים ( לצורך המחשה אדם שיש לו X נקודות זיכוי וחבות המס שלו 0, לא יקבל מרשות המיסים את שוויין הכספי של נקודות הזיכוי).

במאמר שלהלן נפרט את סוגי הפטורים, הניכויים והזיכויים הקיימים

(דע זכויותיך 2021)

פטורים

 

סוג הפטור

חישוב הפטור

פטור לעיוור ולנכה בשיעור של 100% נכות, או בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים, לפי חישוב מיוחד
פטור על הכנסה מיגיעה אישית עד לסכום של 614,400 ₪. אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ- 73560 ₪, או אם לא הייתה הכנסה מיגיעה אישית פטורה ממס גם הכנסה שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 73,560 ₪. (לגבי שיטת החישוב לנכות בחלק משנת המס, ישנו חישוב יחסי) .

אם הייתה הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתוכנית חיסכון או בקופת גמל, שמקורם בפיצויים בשל פגיעת גוף, הפטור יהיה בסכום כולל של עד 302,640 ₪.

***

תשלומים והחזר הוצאות למשפחות אומנה
תשלומים שמקבל האומן מהמשרד או באמצעות גוף מפעיל עבור הוצאות שיאפשרו לו לספק לילד את צרכיו לרבות צרכים מיוחדים לפי סעיף 460 (א) לחוק אומנה לילדים יהיו פטורים ממס.

***

פטור על קצבאות לנכי מלחמה

 

פטור על קצבאות המשתלמות בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספר, פגיעת איבה, או המשתלמות על-ידי המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולות מלחמה.

***

פטור לנכה רגליים
פטור לסכומים שנכה ברגליו מקבל, על-פי דין, להחזקת רכבו.

***

פטור לעובדי ממשלת ארץ ישראל
פטור על קצבאות שמשלמת המדינה לעובדי ממשלת ארץ ישראל (ממשלת המנדט לשעבר).

***

פטור על קצבאות נכות, אזרח ותיק ושאירים מהמוסד לביטוח לאומי
פטור על קצבאות המוסד לביטוח לאומי המשולמות עקב פגיעת עבודה, עקב נכות כללית, או למתנדב שנפגע עקב פעולת התנדבות. פטור על קצבאות אזרח ותיק ושאירים שמשלם המוסד לביטוח לאומי.

***

פטור לאסירי ציון

פטור על הטבות סוציאליות ותגמולים שמשלם המוסד לביטוח לאומי לאסירי ציון ולמשפחות של אסירי ציון והרוגי מלכות.

***

פטור על קצבת נכות מחו"ל
פטור על קצבת נכות מחו"ל, המתקבלת ממדינת חוץ מכוח דיניה, בהתאם לתוכנית ביטוח או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית.

***

פטור על קצבת שאירים
פטור על קצבת שאירים המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתוכנית ביטוח או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית עד לסכום שאינו עולה על 8,460 ₪ לחודש בשנת 2021 .

***

פטור על פיצויים על מוות או חבלה
פטור על סכום הון שנתקבל כפיצוי כולל על מוות או חבלה.

***

פטור על מענק (פיצויים) עקב פרישה מעבודה או עקב מוות
על מענק פרישה – פטור בסכום השווה למשכורת החודש האחרון כפול מספר שנות העבודה.

על מענק מוות – פטור בסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה, לפי משכורת החודש האחרון, כפול מספר שנות העבודה.

מנהל רשות המסים רשאי להגדיל את סכומי הפטור, אולם בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לגבי מענק פרישה שנתקבל השנה על 12,340 ₪ לכל שנת עבודה. סכום הפטור לגבי מענק עקב מוות לא מיעלה על 24,700 ₪ לכל שנת עבודה.

***

פטור על הכנסה מהפרשי הצמדה
פטור על סכומי הפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל נכס, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

  1. הפרשי הצמדה אינם חלקיים.
  2. לא נתבעו הוצאות ריבית.
  3. הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי סעיף 2 (1) ואינם רשומים או חייבים ברישום בפנקסי חשבונותיך.

הוראות אלה לא יחולו על חשבון בקופת גמל.

***

פטור על הכנסה מהפרשי הצמדה בשל הפקעה.
פטור של סכומים ששולמו כהפרשי הצמדה עקב הפקעת נכס שאיננו מלאי עסקי.

***

פטור על הכנסה מהפרשי שער לתושב חוץ
פטור על הפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ למעט הלוואה שנתן על-ידי מפעל הקבע שלו בישראל.

***

פטור על סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים
פטור לסכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון; ולגבי עובד שהגיע לגיל פרישה, או משיכות

שנעשו לצורכי השתלמותו, אף אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון.

שאריו של עובד יהיו רשאים למשוך הסכומים בפטור ממס.

ריבית ורווחים מהפקדות בקרן השתלמות שהופקדו לפני 01/01/2003 יהיו פטורים, אף אם אין מקורם בהפקדה מוטבת.

***

פטור לסכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים
פטור לסכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה המוטבת, אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון; ולגבי עובד שהגיע לגיל פרישה, או משיכות שנעשו לצורכי השתלמותו, אף אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון.

שאריו של עובד יהיו רשאים למשוך הסכומים בפטור ממס.

ריבית ורווחים מהפקדות בקרן השתלמות שהופקדו לפני 01/01/2003 , יהיו פטורים, אף אם אין מקורם בהפקדה מוטבת.

***

פטור על סכומים שקיבל עובד מקופת גמל
סכומים שמשך עובד מקופת גמל ושאינם חייבים במס על פי סעיף 87, למעט כספים שקיבל עובד על-פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, עד גובה תשלומי המעביד בגבולות הסכומים על פי השיעורים שנקבעו לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל.

***

משיכת יתרה צבורה נמוכה לפי חוק הפיקוח על קופת גמל
סכומים שמשך יחיד מכל מרכיבי החשבון על פי הוראות סעיף 23 (ב) (1א) לחוק הפיקוח על קופות גמל.

***

פטור על רווחים מקופת גמל לתגמולים
פטור על הכנסת ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, שאינם חייבים במס לפי סעיף 3(ד) או סעיף 87 , שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים, אשר מקורם בסכומים שהפקידו היחיד או מעבידו לקופת הגמל.

***

רווחים מקופת גמל להשקעה יחיד שקיבל רווחים בגין סכומים שהופקדו בקופת גמל להשקעה ועמד בתנאים שבסעיף 22 (א1)לחוק הפיקוח על קופות הגמל והתנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3). נפטר היחיד והתקיים לגביו התנאי המנוי בפסקה (3) טרם פטירתו, יהיו הרווחים שנצברו עד תום שלושה חודשים ממועד הפטירה פטורים בעמידה בתנאים שהוגדרו בסעיף.

***

פטור בגין סכום המתקבל צמביטוח חיים
סכום המתקבל על פי פוליסה לביטוח חיים של קרוב ובהתאם לתנאים שנקבעו.

***

פטור על שווי הסעות מאורגנות למקום עבודה על ידי המעביד
פטור לגבי שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה וחזרה בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת על-ידי המעביד, ובתנאי שההסעה הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה, אם אושר כך על-ידי מנהל רשות המסים.

***

פטור על פיצויי הלנת שכר
פטור על סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על-פי חוק הגנת השכר, עד לסכום השווה להפרשי הצמדה וריבית על השכר המולן, אולם, אם באחד מ 24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה משכורתו של העובד על סך של 8,160 ₪ בשנת המס 2021 .

***

פטור על דמי מזונות שמקבל/ת גרוש/ה
פטור על סכומים שמקבל יחיד מבן זוגו לשעבר כדמי מזונות, או בשביל ילדיו, או שמקבל יחיד החי בנפרד מבן זוגו, וכן סכומים שמתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי על-פי חוק המזונות (הבטחת תשלום) תשל"ב 1972- .

***

פטור על חלק מקצבה המתקבלת על-פי הסכם למתן עיזבון בחיים
פטור על חלק מקצבה המתקבל על-פי הסכם למתן עיזבון בחיים לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד, המגבית המאוחדת לישראל, או לכל מוסד אחר שקבע שר האוצר. הפטור הוא בשיעורים הבאים מהקצבה:

1. בשיעור 50% – אם לנותן העיזבון לא מלאו 50 שנים בעת נתינתו;

2. בשיעור 60% – אם מלאו לו 50 שנים ולא מלאו לו 60 שנים;

3. בשיעור 75% – אם מלאו לו 60 שנים ולא מלאו לו 70 שנים;

4. בשיעור 80% – אם מלאו לו 70 שנים ולא מלאו לו 80 שנים;

5. בשיעור 90% – אם מלאו לו 80 שנים.

***

פטור על הפרשי הצמדה וריבית על מס ששולם ביתר
פטור על סכום שקיבל נישום על חשבון ריבית והפרשי הצמדה בשל מס ששולם ביתר (החזר מס), גם לגבי מס הכנסה וגם לגבי מס שבח, וכן לגבי החזרי מע"מ של עוסק לפי סעיף 105 לחוק מע"מ.

הוראה זו לא תחול על נישום, שריבית והפרשי הצמדה הן בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1).

***

פטור על הפרשי הצמדה בשל תשלומי יתר למוסד לביטוח לאומי
פטור על הפרשי הצמדה בשל סכום ששולם ביתר למוסד לביטוח לאומי.

***

פטור על חלק משכר דירה המקבל קשיש המתגורר ב"בית אבות"
פטור ממס על דמי השכירות שמקבל קשיש מהשכרת דירה, שבה גר לפני כניסתו ל"בית אבות" (שמתגוררים בו 30 יחידים לפחות, שגילם יותר מ 65  שנים), עד גובה מחצית התשלום השנתי ששולם ל"בית האבות".

***

מענק חייל משוחרר
פטור ממס על כספים שקיבלה הקרן או שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 1994- .

***

פטור על הימורים, הגרלות ופרסים
פטור ממס עד לסכום של 30,360 ₪ בשנת 2021 . פטור מדורג עד לסכום הכפול מזה על הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים.

***

מלגה הניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר
מלגה הניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כהגדרתם בחוק, ולגבי חוקר, עד לתקרה של 97,000 ₪ בשנת 2021.

***

פטור על פיצוי לתרומת ביציות
פטור ממס על פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומות ביציות, התש"ע- 2010 .

***

פטור על חלק מקצבה המתקבלת ממעביד או מקופת גמל בגיל פרישה וכן קצבה המשתלמת בשל אובדן כושר עבודה
פטור על קצבה מזכה, בשיעור של 52% מסכום תקרת הקצבה המזכה (כ 4,399 ש"ח לחודש בשנת 2021), שמקבל יחיד שהגיע ל"גיל פרישה", ממעביד, מקופת גמל, או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

אם הוון בפטור ממס חלק מהקצבה, יופחת הסכום שהוון בפטור מיתרת ההון הפטורה.

לגבי פטור מקצבה מוכרת (פטור מעל גיל 60). לגבי מצב שבו התקבלו מענקי פרישה (פיצויים) פטורים וקצבה בשל אותן שנות עבודה, (ישנו חישוב).

***

פטור על חלק מקצבה אחרת, מלוג או אנונה
פטור בשיעור של 35% מקצבה אחרת (שלא חל עליה סעיף 9א), שמקבל אדם שמגיע לגיל פרישה, או שמקבלים שאיריו, ושאינה פטורה לפי סעיף 9( 6ו). אין תקרה לסכום הקצבה המזכה בפטור.

***

הנחה לקצבה של תושב ישראל לראשונה ושל "תושב חוזר ותיק"
סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל, שמקבל מי שעלה לישראל, או "תושב חוזר ותיק" בשל עבודתו בחו"ל, יהיה הנמוך מבין המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה אילו היה נשאר תושב אותה מדינה ובין המס החל על-פי החוק בישראל.

***

פטור להכנסה מדמי שכירות מסויימים
פטור בשיעור של 35% על דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש בעסק או משלח – יד בישראל, ליחיד שהגיע הוא או בן זוגו, לגיל פרישה, עד לתקרה, שיעור זכאות ובתנאים כאמור בפקודה.

***

פטור לעולה חדש או תושב חוזר ותיק
"עולה חדש" או "תושב חוזר ותיק" שהגיעו לישראל לראשונה מיום 01/01/2007 , יהיו פטורים ממס למשך 10 שנים ומדיווח על הכנסותיהם שהופקו בחו"ל או שמקורן בנכסים בחו"ל.

***

פטור לתושב חוזר (שאינו "ותיק")
תושב חוזר (שאינו "ותיק"), שחזר לישראל החל מיום 01/01/2007 ואילך הורחב לגביו הפטור מריבית, מדיבידנד או מרווח הון "מניירות ערך מוטבים", שהם ניירות שנרכשו לאחר חזרתו לישראל כחילוף לניירות ערך שנרכשו בידיו בתקופת שהותו בחו"ל. פטורים אלו על הכנסות פאסיביות בידי תושב חוזר (שאינו "ותיק") יחולו למשך 5 שנים מיום החזרה לארץ.

כתושב חוזר ייחשב:

לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל מיום 01/1/2009 ואילך – מי ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל.

לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל עד ליום 31/12/2008 – מי ששהה מחוץ לישראל 3 שנים וחדל להיות תושב.

***

פטור על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל
פטור על תקבולי ביטוח סוציאלי המתקבלים ממדינה זרה, הפטורים ממס על-פי דין באותה מדינה.

***

פטור על הפרשי הצמדה שמקבל יחיד
פטור על הפרשי הצמדה שמקבל יחיד, שהפרשי ההצמדה אינם הכנסה בידיו לפי סעיף 2(1), בשל: פגיעה במקרקעין, מכירת נכס פרטי, תשלום יתר ששולם בשל הוצאה פרטית, פיצוי בשל תביעה (בתנאי שהסכום, שהפרשי ההצמדה נוספו עליו, פטור ממס), ביטול עסקה לרכישת נכס פרטי, הלוואה בין יחידים שלא במסגרת העסק או משלח-היד, תשלום בידי מוסד בגין תביעה או החזרת פיקדון שאינה הכנסה, או הפטורים ממס, יתרת זכות באגודה שיתופית, פיקדון בבית אבות.

***

פטור על ריבית המשתלמת על פיקדונות ותוכניות חיסכון
א. יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו לא עלתה בשנת המס 2021 על סך של 62,640 ₪, יהיה פטור על הכנסה מריבית בסך של 9,840 ₪ בשנת המס. עלתה ההכנסה בשנת המס – יוקטן הפטור בהתאם.

ב. יחיד שבשנת המס הגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, (דהיינו 67 שנים) ובמועד הקובע (דהיינו 1.1.2003 ) מלאו לאחד מהם 55 שנים, יהיה פטור גם על הכנסה מריבית בסך 13,440 ₪ בשנת המס, ואם הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה ובמועד הקובע מלאו להם 55 שנים, יהיה פטור על סך של 16,560 ₪ בשנת המס.

***

פטור נוסף על הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון למי שהגיע לגיל פרישה
פטור בשיעור של 35% על ריבית עד לגובה ההפרש שבין ההכנסה החייבת המוגדרת בסעיף ועד לתקרת הכנסה של 101,520 ₪ לשנת 2021, למי שהגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישה. והכל, אם מלאו להם במועד הקובע (1.1.03) 55 שנים.

ניכויים

 

סוג הניכוי

חישוב הניכוי

ניכוי בשל תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים
בשנת המס יותר ניכוי עבור תשלומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים. הניכוי שיותר הוא הסכום ששולם שלא יעלה על 4.5% מההכנסות החייבות מעסק או ממשלח-יד או על תקרה של 11,835 .(263,000 * 4.5%) ₪ לעצמאי שהוא גם שכיר ומעבידו שילם עבורו לקרן השתלמות, יותר ניכוי רק עבור אותו חלק מהכנסותיו מעסק או ממשלח-יד עד "סכום התקרה".

"סכום התקרה" הוא הנמוך מבין:

1 . ההכנסה מעסק או ממשלח-יד.

2. 263,000 ₪, בניכוי סכום "המשכורת הקובעת" שבגינה שילם לו מעבידו לקרן השתלמות.

***

ניכוי בשל תשלומי פרמיה לביטוח בפני אבדן כושר עבודה
יותר ניכוי בשל תשלומי היחיד לביטוח בפני אובדן כושר עבודה בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 32 (14), בכפוף לתקרה של 3.5% מההכנסה החייבת מעסק, ממשלח-יד או מעבודה עד לתקרה של 316,530 ₪ לשנת 2021.

***

ניכוי בשל השתתפות במחקר מדעי ניכוי בשל מחקר ופיתוח – תוספת לבסיס המקדמות
ניכוי בשל השתתפות בהוצאות מחקר מדעי שנעשה על-פי הכללים שבחוק, אך לא יותר מ 40% מההכנסה החייבת בשנת המס שבה שולמו ההוצאות.

סכום המס שהנישום הופטר מתשלומו בשל הניכוי עקב השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר, יוסף לסכום המס המהווה בסיס לקביעת המקדמות.

***

ניכוי בשל מזונות לתושב חוץ
ניכוי לתושב ישראל שהיה תושב חוץ בעת שניתן פסק דין לגבי תשלום מזונות לתושב חוץ על-ידי רשות שיפוטית מוסמכת בחו"ל.

***

ניכוי בעד תשלומים לקופת גמל
ליחיד שאינו עמית מוטב:

א. לגבי הכנסה שאינה הכנסת עבודה:

1. תשלומים בעד קצבה – ניכוי הסכומים ששולמו, אך לא יותר מ 7% מהכנסה שעד 147,600 ₪ (ניכוי מרבי – 10,332 ₪).

2. אם התשלומים הם בעד קצבה בלבד, ועלו על 12% מההכנסה האמורה – ניכוי נוסף עד ל 4% מההכנסה (ניכוי מרבי בשיעור של 11% מההכנסה האמורה, 16,236 ₪)

ב. לגבי הכנסה משכר עבודה שאינה הכנסה מבוטחת, הסכום הנמוך מבין:

1. הסכום ששולם, אך לא יותר מ 5% מההכנסה שעד 104,400 ₪ (ניכוי מרבי 5,220 ₪)

2. 5% מההכנסה החייבת, שהיא הכנסת עבודה, עד ל 261,000 ₪, בניכוי ההכנסה המבוטחת.

ג. אם ההכנסה היא משכר עבודה וגם ממקורות אחרים, יש להביא תחילה בחשבון לצורך חישובים אלה את ההכנסה משכר.

ד. מי שבתחילת שנת המס, או לפני כן, מלאו לו 50 שנים, זכאי לניכוי בשיעורים מוגדלים בכפוף לתקרות.

ל"עמית מוטב":

ניכוי בשל תשלומיו לקופת גמל לקצבה עד 11% מהכנסה ל"עמית עצמאי", ועוד עד 7% מ"הכנסה הנוספת", בתוספת 4% נוספים אם תשלומיו לקצבה עלו על 12% מ"ההכנסה הנוספת".

הניכוי המרבי במסלול זה הוא עד 22,968 ₪ בשנת המס 2021 .

***

ניכוי בעד תשלומים למוסד לביטוח לאומי
ניכוי של 52% מהסכומים ששולמו בשנת המס (למעט הסכומים ששולמו כקנס על פיגור בתשלום והפרשי הצמדה ששולמו על פיגורים בתשלום), בתנאי שהתשלומים היו לגבי הכנסה שלא ממשכורת או משכר עבודה,

ובתנאי שהניכוי לא יעלה על סכום ההכנסה החייבת שלפני ניכוי זה.

זיכויים

 

סוג הזיכוי

חישוב הזיכוי

זיכוי לגבי עבודה במשמרות תעשייה
זיכוי בשיעור של 15% מהכנסה מעבודה במשמרות.

זיכוי על אותו חלק משכר המשמרות, אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על 128,400 ₪ לשנה. סך כל הזיכוי לא יעלה על 11,280 ₪.

***

זיכוי מהמס לתושבים ביישובים זכאים
זיכוי מהמס בשיעורים שונים מההכנסה החייבת מיגיעה אישית, בהתאם ליישוב, מחלק ההכנסה שאינו עולה על סכום שנקבע (רשימת היישובים, שיעור הנחה ותקרות הכנסה, מופיע ברשות המסים).

***

זיכוי ממס ל׳חייל׳
זיכוי ממס ל"חייל" (לרבות שוטר, סוהר, עובד שירות הביטחון), בשיעור 5% ממשכורתו, הכוללת תוספת פעילות רמה א', ועד לסכום הכנסה של 160,080 ₪.

***

זיכוי לתושב ישראל
שתי נקודות זיכוי (שווי נקודת זיכוי בשנת 2021 – 2,616 ₪)

***

זיכוי ל"עולה חדש" או ל"תושב ארעי", שברשותו תעודה א 1, או תושב חוזר מוטב"
1/4 נקודת זיכוי שנתית לחודש במשך 18 החודשים הראשונים (3 נקודות זיכוי ל 12 חודשים); 1/6 נקודת זיכוי שנתית לחודש במשך 12 חודשים נוספים; 1/12 נקודת זיכוי שנתית לחודש במשך 12 חודשים נוספים.

במניין החודשים לא תובא בחשבון תקופת שירות חובה או לימודים וכן תקופת היעדרות מהארץ העולה על 6 חודשים ואינה עולה על 3 שנים.

נקודות זיכוי אלה מותרות גם לגבי הכנסתו של בן זוג נשוי שהוא עולה חדש, בחישוב מאוחד של המס בשומת "בן הזוג הרשום". אולם אם הכנסתו אינה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום נקודות זיכוי אלה, ומסכום נקודות הזיכוי לפי סעיף 38 לפמ"ה, לא תיכלל הכנסתו בחישוב המס של "בן הזוג רשום, ולא תובאנה בחשבון נקודות הזיכוי הנוספות כ"עולה חדש" ולפי סעיף 38 לפמ"ה.

***

זיכוי נסיעה
1/4 נקודת זיכוי ( 654 ₪) בגין הוצאות נסיעה ממקום המגורים אל מקום העבודה הקבוע.

***

זיכוי לאישה
חצי נקודת זיכוי לאשה ( 1,308 ₪) בחישוב נפרד, או לאשה שהיא "בן הזוג הרשום" בחישוב מאוחד.

***

זיכוי ל"בן הזוג הרשום" עבור בן זוגו בחישוב מס מאוחד.
זיכוי ל"בן הזוג הרשום" עבור בן זוגו בחישוב מס מאוחד.

נקודת זיכוי אחת, בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה, או שהוא או בן זוגו עיוור או נכה על-פי סעיף 9 (5).

***

זיכוי נוסף בעד בן זוג שיש לו הכנסה מיגיעה אישית, אם נערך ׳חישוב מאוחד׳ של המס
1.5 נקודות זיכוי נוספות על נקודת הזיכוי לפי סעיף 37 , אם אין ילדים מזכים ב"נקודת קצבה" מהמוסד לביטוח לאומי, או 1.75 נקודות זיכוי נוספות אם יש ילדים המזכים ב"נקודות קצבה" כאלה.

1/4 נקודת זיכוי נסיעה.

ואולם, אם הכנסת בן הזוג אינה מגיעה לסכום שהוא פי חמישה מסכום נקודות הזיכוי האמורות, לא תיכלל הכנסתו בחישוב ההכנסה החייבת של "בן הזוג הרשום" ולא יותרו נקודות הזיכוי הללו.

***

זיכוי נוסף בעד בן הזוג שעזר ל׳בן הזוג הרשום׳ בהשגת הכנסתו מעסק או ממשלח יד
1.5 נקודות זיכוי, נוסף על נקודת הזיכוי לפי סעיף 37 , אם אין ילדים המזכים ב"נקודת קצבה" מהמוסד לביטוח לאומי, או 1.75 נקודות זיכוי אם יש ילדים. אולם למי שזכאי גם לפי סעיף זה וגם לפי סעיף 38, יותר הזיכוי רק לפי אחד מסעיפים אלה, לפי בחירתו.

***

זיכוי לחייל / ת משוחרר / ת
זיכוי לחייל משוחרר ניתן בגין הכנסה מיגיעה אישית במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר החודש בו סיים החייל את "שירותו הסדיר". ("שירות סדיר" ייחשב — שירות בצה"ל, משמר הגבול, משטרה, שירות לאומי ושירות אזרחי).

חייל ששירת לפחות 23 חודש וחיילת 22 חודשים – 1/6 נקודת זיכוי שנתית לחודש.

חייל ששירת פחות מ 23 חודשים וחיילת פחות מ 22 חודשים – 1/12 נקודת זיכוי שנתית לחודש.

***

זיכוי ליחיד עבור ילדים במשפחה חד הורית
במשפחה חד הורית יקבל ההורה עבור ילדים שנמצאים "בחזקתו" 1.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו, 2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים, נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנה שבה מלאו לו 6 שנים ועד לשנת המס שבה מלאו לו 17 שנים וחצי נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת המס שבה מלאו לו 18 שנים.

***

זיכוי ליחיד עבור פעוט
ההורה שהילד אינו "בחזקתו" יקבל:

1.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ו 2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים.

***

זיכוי להורה בגין ילד להורה אחד
ההורה יקבל בגין הילד שבחזקתו נקודות זיכוי ילדים, ובנוסף נקודת זיכוי "פעוט": נקודת זיכוי אחת נוספת בשל היותו משפחה חד הורית.

***

זיכוי לגרוש הנושא בחלק מכלכלת ילדיו
הורים החיים בנפרד, יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד, ואם כלכלת הילדים מחולקת בין שני ההורים, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודת זיכוי אחת.

***

זיכוי לגרוש שהתחתן בשנית
נקודת זיכוי לגרוש שהתחתן בשנית, המשלם מזונות לבן/בת זוגו לשעבר.

***

זיכוי לנוער (16-18) עובד
נקודת זיכוי בחישוב המס של יחיד שמלאו לו או לבן זוגו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.

***

זיכוי למסיימי לימודים לתואר או תעודת הוראה
מסיימי לימודים לתואר ראשון, לתואר שני, לתואר שלישי ברפואה, לתואר דוקטור במסלול ישיר או ללימודי הוראה/מקצוע, הטבה של נקודה ו/או 1/2 נקודת זיכוי כמפורט ברשות המסים.

***

זיכוי לבן זוג (שאינו "בן הזוג הרשום"), שהיה נשוי בחלק משנת המס
לתקופה שבה היה רווק, או אלמן, או גרוש בלי ילדים – החלק היחסי מנקודות הזיכוי כתושב ישראל, נסיעה, וכנער — לפי מספר החודשים באותה תקופה, ואם היו ילדים – גם החלק היחסי מנקודות הזיכוי הנוספות בעד הילדים.

לתקופה שבה היה נשוי, ונערך חישוב נפרד של המס על הכנסתו – החלק היחסי מנקודות הזיכוי כתושב ישראל, ונסיעה, לתקופה שבה היה נשוי בשנת המס.

***

זיכוי בעד הוצאות החזקה במוסד
זיכוי בשיעור של 35% מהסכומים שהוצאו מעל 12.5% מההכנסה החייבת בעד הוצאות החזקה במוסד מיוחד של ילד, בן זוג, או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בעד ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית. תנאי לקבלת הזיכוי הוא, שהכנסתו של הנתמך לא תעלה על 169,000 ₪, ואם יש לו בן זוג לא תעלה הכנסת שניהם על סך 270,000 ₪.

***

זיכוי בעד ילדים נטולי יכולת
מי שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משותק, עיוור או ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית, או ילד שסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז, או ילד שסובל ממחלה קשה, שגרמה לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, זכאי לשתי נקודות זיכוי בעד כל ילד.

יש לבחור לגבי כל ילד בין זיכוי זה לזיכוי לפי סעיף 44 לפמ"ה.

 

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

מאמרים נוספים שאולי יענינו אותך

דמי בידוד לעצמאים

  *תזכורת* *דמי בידוד לעצמאיים* עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי אשר שהו בבידוד – עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי. התשלום הוא רטרואקטיבי עבור

לקריאת המאמר »

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!